Staff

工作人员 

photo of Dr. Lucy Zhao

Dr Feng Ju

Xinqun Hu

Dr. Lucy Zhao

Director, from the University of Sheffield

Dr. Feng Ju

Co-Director, from Beijing Language and Cultural University

Dr. Xinqun Hu

Institute Coordinator
Hanban Teachers 汉办老师

Duan Zhipeng

Duan, Zhipeng

photo

Han, Yunru

Jin Ziwei

Jin, Ziwei

Li, Yijie

Li, Yijie

Liu Yunakun

Liu, Yuankun

 luosufang1

Luo, Sufang

photo

Lan, Yi

Qiu Yue

Qiu, Yue

Huang Huihui

Huang, Huihui

 Su Guangming

Su, Guangming

Wang Hui

Wang, Hui

photo

Song, Jingjing

Zheng_Yuan

Zhang, Fengyong

photo

Zhu, Xiaowen

Yuan, Zheng

Zhang, Fengyong
Part-time Tutors 本土教师

Chen_Rong

Chen Xiaohua

Ding Hao

Guo, Hong

Guo Xuexin

photo

Shan-Handley

Li_Li

Li Qiao

Li, Xuan

Liu-Miao

Liu Wenyun

Meng, Changjie Tao Ting
Seowyan Toi Wang Xiaolian Wang Yu

Wu, Qiuchen Xiao Junmin Xue, Qingyue
Yao Meixian

Yang, Yang


Yu Wenjie

Zhan NaParents Representative 家长代表

Eva Hattersley

Sabine Little


For more information, contact:

 Email:  confucius@sheffield.ac.uk           Tel: 0114 22 28447