Jianyuan Sun

School of Computer Science

Speech and Hearing research group

jianyuan.sun@sheffield.ac.uk

Full contact details

Jianyuan Sun
School of Computer Science
Regent Court (DCS)
211 Portobello
Sheffield
S1 4DP