نماینده رسمی دانشگاه شفیلد در ایران موسسه سفیره اندیشه میباشد. جهت بر قراری تماس با آنها از اطلاعات زیر استفاده کنید

تلفن: ۲۲۳۷۴۴۱۲-۰۲۱
info@safireandishe.com
www.safireandishe.com