Hui Bao

Information School

PhD researcher

HBao4@sheffield.ac.uk

Full contact details

Hui Bao
Information School
Regent Court (IS)
211 Portobello
Sheffield
S1 4DP