Jun Zhang

Information School

PhD researcher

JZhang49@sheffield.ac.uk

Full contact details

Jun Zhang
Information School
Regent Court (IS)
211 Portobello
Sheffield
S1 4DP