Xiaoli Chen

Information School

PhD researcher

XChen74@sheffield.ac.uk

Full contact details

Xiaoli Chen
Information School
Regent Court (IS)
211 Portobello
Sheffield
S1 4DP