Zhong Zhang

Department of Journalism Studies

PhD student

Portrait of Zhong Zhang
zzhang133@sheffield.ac.uk

Full contact details

Zhong Zhang
Department of Journalism Studies
9 Mappin Street
Sheffield
S1 4DT