Dr Xiangwei Liu

Department of Mechanical Engineering

Research Associate

xiangwei.li@sheffield.ac.uk

Full contact details

Dr Xiangwei Liu
Department of Mechanical Engineering
Sir Frederick Mappin Building
Mappin Street
Sheffield
S1 3JD