Dr Zicheng Zhu

Department of Mechanical Engineering

Research Associate

yichen.zhu@sheffield.ac.uk

Full contact details

Dr Zicheng Zhu
Department of Mechanical Engineering
Sir Frederick Mappin Building
Mappin Street
Sheffield
S1 3JD