Yichun Dou

Department of Journalism Studies

PhD student

Portrait of Yichun Do
YDou8@sheffield.ac.uk

Full contact details

Yichun Dou
Department of Journalism Studies
9 Mappin Street
Sheffield
S1 4DT