Dr Boxiu Zhang

Department of Mechanical Engineering

Research Associate

boxiu.zhang@sheffield.ac.uk

Full contact details

Dr Boxiu Zhang
Department of Mechanical Engineering
Sir Frederick Mappin Building
Mappin Street
Sheffield
S1 3JD