Dongdong Xu

Department of Mechanical Engineering

Research Associate

dongdong.xu@sheffield.ac.uk

Full contact details

Dongdong Xu
Department of Mechanical Engineering
Sir Frederick Mappin Building
Mappin Street
Sheffield
S1 3JD