Yu Zhang

Department of Computer Science

Research Associate in Multi-Modal Data Fusion

Yu.Zhang1@sheffield.ac.uk

Full contact details

Yu Zhang
Department of Computer Science
Regent Court (DCS)
211 Portobello
Sheffield
S1 4DP
Research group

Pervasive Computing