Staff

工作人员 

photo of Dr. Lucy Zhao

Dr Feng Ju

Xinqun Hu

Dr. Lucy Zhao

Director, from the University of Sheffield

Dr. Feng Ju

Co-Director, from Beijing Language and Cultural University

Dr. Xinqun Hu

Institute Coordinator

Olivia Hodson-Barnes

 

Olivia Hodson-Barnes

Project Coordinator
Hanban Teachers 汉办老师

Duan Zhipeng

Duan, Zhipeng 段智鹏

photo

Yunru Han

Han, Yunru 韩蕴茹

Li, Yijie

Li, Yijie 李一洁 

Lan Yi

Lan, Yi 兰易

luosufang1

Luo, Sufang 罗素芳

Song Jingjing

Song, Jingjing 宋晶晶

Qiu Yue

Qiu, Yue  邱悦 

Huang Huihui

Huang, Huihui 黄慧慧

Sun ShanShan

Sun, Shanshan 孙姗姗

Wang Hui

Wang, Hui 王慧

Zhu Xiaowen

Zhu, Xiaowen 朱晓雯

 Part-time Tutors 本土教师

Chen_Rong

Chen Xiaohua

Fei Wright

Guo, Hong

Jingying Fan

Jiang Peichen

Shan-Handley

Li_Li

Li Ying

Pan, Qiyu photo2

Liu-Miao

Shi Xiaoqun Song Xiaojie Sun Yiqin

Liu Wenyun

Tao_Manting Tao Ting
Seowyan Toi Wang Xiaolian Wang Yu

Wu, Qiuchen Zhi Hui
photo

Yang, Yang

Mat Formstone

Yu Wenjie

April Zhang

photo

Ping Ng

Chunfeng Wu

Jennifer ZhangParents Representative 家长代表

Eva Hattersley

Sabine Little


For more information, contact:

 Email:  confucius@sheffield.ac.uk           Tel: 0114 22 28447