Jing Wang

Information School

PhD researcher

JWang150@sheffield.ac.uk

Full contact details

Jing Wang
Information School
Regent Court (IS)
211 Portobello
Sheffield
S1 4DP