Dr Mei Zhang 张玫

Sheffield Confucius Institute

Research Coordinator

CI - Mei Zhang
Profile picture of CI - Mei Zhang
m.zhang@sheffield.ac.uk

Full contact details

Dr Mei Zhang 张玫
Sheffield Confucius Institute
2-4 Palmerston Road
Sheffield
S10 2TE