Dr Hui Zhang

Management School

Research Associate

hui.zhang@sheffield.ac.uk

Full contact details

Dr Hui Zhang
Management School
Sheffield University Management School
Conduit Road
Sheffield
S10 1FL