Professor Wang Zhi-an

School of Law

Visiting Scholar

W.Zhi-an@sheffield.ac.uk

Full contact details

Professor Wang Zhi-an
School of Law
Bartolomé House
Winter Street
Sheffield
S3 7ND